Het Sint-Bavokoor zingt om 10.30 uur de eucharistieviering in Lichtervelde naar aanleiding van de jaarlijkse kooruitstap.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Tussenzang Leven in overvloed
Na Evangelie Gij zijt het licht
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart
Offerande Jezus diepe vreugd des harten
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Wij bidden u om vrede
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Hemelse Vader
Slotlied Oh Freedom